Оформлення та видача висновку на транзит товарів територією України

Назва послуги: Оформлення та видача висновку на транзит товарів територією України

Адміністративний збір: 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.)

Строк надання послуги: Строк розгляду заяви про надання висновку, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів до 10 днів. До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб’єкта додаткових відомостей або документів. Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає. У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) – термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів

Результат надання: Висновок на транзит товарів територією України

Способи отримання результату: Висновок отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі. Для отримання висновку необхідно: 1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги: оригінал платіжного доручення або його копію, засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта; або оригінал квитанції про сплату; 2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника; 3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Підстави для відмови: 1. Заява про надання висновку залишається без розгляду в разі, коли: вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог; документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог. Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням. 2. У наданні висновку відмовляється у разі: виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України; припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання висновку; порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"; скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: